ЗАПОВЕДИ, ПРАВИЛНИЦИ И НАРЕДБИ

 • Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
 • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
 • Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
 • Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 • Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
 • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
 • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
 • Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 • Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование(влиза в сила от учебната 2021:2022 учебна година)
 • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
 • Издаване на диплома за средно образование 

 • Задължителна информация-Образователни услуги
 • ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

  ДОКУМЕНТИ ЗА УЧИТЕЛИ