План-прием по приемането на ученици
след 7. клас за учебната 2022/2023 година

 

  • Информация за комисия за насочване на ученици с хроничени заболявания с физически и сензорни увреждания за учебната 2022/2023 г. ще откриете тук.
  • Информация за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности за учебната 2022/2023 г. ще откриете тук.
  • График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование ще откриете тук.
  •  РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование) започват. Повече информация тук.

54. СУ "Св. Иван Рилски" обявява план-прием за учебната 2022/2023 година

3 паралелки за ученици в VIII клас

-> Към презентацията.

Софтуерни и хардуерни продукти:

Обучението в паралелка с профил софтуерни и хардуерни продукти Ви осигурява качествена подготовка не само в сферата на информатиката и информационните технологии, но също така и по английски и български език. В 8. клас приоритетен е английският език с 20 учебни часа седмично, което гарантира системност и дълготрайност на знанията и уменията.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
(1 * М+ 1 * ИТ) + (2 * БЕЛ + 2 * МАТ)

Оценките от свидетелството за основно образование по математика и ИТ + удвоените оценки по Български език и литература и математика от НВО.

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
1. Информатика
2. Информационни технологии
3. Трети профилиращ – по избор
4. Четвърти профилиращ – по избор

Чужди езици:

Учебният план на профил чужди езици включва интензивно изучаване на английски език в 8 клас с 20 часа седмично, разпределени в задължителни, избираеми и факултативни часове.
БАЛООБРАЗУВАНЕ:
(1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) + (3 * БЕЛ + 1 * МАТ)

Оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература и Чужд език + утроената оценка по Български език и литература и оценката по математика от НВО

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
1. Английски език
2. Втори чужд език – Испански език
3. Трети профилиращ – по избор
4. Четвърти профилиращ – по избор

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители/настойници,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в 54.СУ „ Св. Иван Рилски“ за учебната 2022/2023 година започва от 13.07.22г. до 15.07.22г.

Училището ще бъде отворено от 8:00ч. до 18:00ч.

Класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането.

Желаем успех на всички кандидати!

Екипът на 54. СУ " Св. Иван Рилски"


Четири свободни места в 54. СУ „ Св. Иван Рилски“ за четвърто класиране за прием в VIII клас 2022-2023 учебна година

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че в 54. СУ „ Св. Иван Рилски“  за четвърто класиране са налични четири свободни места за прием  в VIII клас в паралелка с профил „ Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език и испански език

График за осъществяване на дейностите по записване на ученици на свободни места след III класиране:

  • 04.08.2022г. –08.08.2022 г. – подаване на заявления за участие в Четвърто класиране;
  • 09.08.2022г. след 16.00 часа – обявяване на IV класиране в сайта на училището;
  • 10.08.2022, 11.08.2022 и 12.08.2022 година – записване на приетите на IV класиране ученици.

Необходими документи за участие в IV класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:

  • заявление до директора на 54.СУ за участие в IV етап на класиране;
  • оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Подаването на заявления за участие в IV класиране се осъществява на 4, 5 и 8 август 2022 година  от 09:00 до 17:00 часа.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

Записването на приетите ученици е на 10, 11 и 12 август 2022 година от 09:00 до 17:00 часа.


 

Свободни места в 54. СУ „ Св. Иван Рилски“ в VIII клас за 2022-2023 учебна година към 31.03.2023 г.

1 свободно място в 8. клас за профил "Софтуерни и хардуерни науки"

 


 

Седмично меню