Училището работи по проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ през 2019г/ 2020г.

Седмично меню