Декларация за достъпност

 

Раздел 1

Задължително съдържание 

54. СУ "Св. Иван Рилски" осигурява достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.).

Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайт с адрес: http://54suivanrilski.com/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

 

I. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

 

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на МЕУ са описани по-долу в таблица Приложение 1.

 

Приложение 1
Описание и посочване на несъответствието:
Несъответствие:
Нетекстово съдържание Изискване 9.1.1.1 (А) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично осигурено, с изключение банери и на документи, които законодателството изисква да бъдат предоставяни с подпис и печат, както и вече неактуална информация. В процес на коригиране, където е необходимо.
Само звук и само картина (предварително записани) Изискване 9.1.2.1 (А) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо.
Надписи (предварително записани) Изискване9.1.2.2 (А) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично осигурено.
Звуково описание или медийна алтернатива (предварително записани) Изискване 9.1.2.3 (А) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо.
Информация и взаимовръзки Изискване 9.1.3.1 (А) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично осигурено.
Изображения на текст Изискване 9.1.4.5 (АА) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично осигурено.
Пауза, спиране, скриване Изискване 9.2.2.2 (А) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо. Няма автоматично преместване, мигане или превъртане на съдържание.
Три проблясвания или под прага на проблясвания Изискване 9.2.3.1 (А) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо. Не се използват такива компоненти.
Ред на назначаване на фокуса Изискване 9.2.4.3 (А) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Няма съдържание, изискващо действия в последователни стъпки.
Език на страницата Изискване 9.3.1.1 (А) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо. Няма страници със смесено съдържание на различни езици. Езикът по подразбиране може да бъде програмно (софтуерно) определен.
Идентифициране на грешки Изискване 9.3.3.1(А) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо. Не се извършват действия водещи до финансово или правно обвързване на потребителите с уебсайта. Присъства единствено във формата за обратна връзка.
Етикети или инструкции Изискване 9.3.3.2 (А) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо.
Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието В момента няма осигурени такива.
Дата на първоначално изготвяне на декларацията 22.02.2023 г.
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията 22.02.2023 г.
Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта 22.02.2023 г.
Метод, използван за изготвяне на декларацията Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта.
Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.
Обратна информация и данни за контакт

Сигнали за нарушения относно достъпността на този уебсайт се подават чрез:

  • Формата за обратна връзка в секция "Контакти" на уебсайта; 
  • Имейл: 54@54suivanrilski.com;
  • Телефон: 02 938 10 21. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9.00  до 17.30 ч.;
  • Пощата – на адрес: 1220 град София; район Надежда, ул. "Йордан Хаджиконстантинов" № 38.

 

Ход на процедурата по разглеждане на сигнал
  • Сигналът се разглежда в срок до два месеца от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
  • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

 

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт 

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: 54@54suivanrilski.com


Връзка към форма за заявление за обратна връзка

http://54suivanrilski.com/контакти/

 

Процедура по прилагане

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

В случай, че 54. СУ не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до Министерството на Електронното управление на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000 или по електронен път на mail@e-gov.bg. (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на министерството.

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Раздел 2

Препоръчително съдържание 

54. СУ "Св. Иван Рилски" се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, но това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения докато работите със сайта на училището или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

54. СУ "Св. Иван Рилски" се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта: 22.02.2023 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта в вследствие на съществено преработване на съдържанието: 22.02.2022 г.

 

Седмично меню