2023/2024

Правилник за дейността
Годишен план за дейността
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Етичен кодекс на училищната общност
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учените от уязвими групи
Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд
Училищна програма за повишаване на качеството на предлаганото образование и обучение в 54. СУ "Св. Иван Рилски"
Отчет за изпълнението на стратегията за развитие на 54. СУ "Св. Иван Рилски" за периода 2022 – 2023 г.
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Алгоритъм за действие при установяване на прояви на тормоз и насилие между учениците в 54. СУ "Св. Иван Рилски"
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Заповед класни ръководители
Заповед за определяне на извънкласни дейности

2022/2023

План за дейностите по безопасност на движението по пътищата
Алгоритъм за действие при установяване на прояви на тормоз и насилие между учениците в 54. СУ "Св. Иван Рилски"
Стратегия за развитие на училището 2020 – 2024 година
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Дневен режим – II-ри срок
Дневен режим – I-ви срок
Етичен кодекс на училищната общност
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за дейността
Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд
Програма за осигуряване на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Мерки за повишаване качеството на образованието

2021/2022

План за квалификационна дейност
План за дейностите по безопасност на движението по пътищата
Планът е съгласуван и утвърден от г-н Симеон Симов – секретар на съюза на БДП към Столична община.
Изтеглете "План за дейностите по безопасност на движението по пътищата"
Стратегия за развитие на училището 2020 – 2024 година
Отчет за изпълнението на стратегията за развитие
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в 54. СУ "Св. Иван Рилски"
Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд
Правилник за пропускателния режим в 54. СУ "Св. Иван Рилски"
Набор от мерки за работа в условията на COVID-19
Инструктаж за безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Етичен кодекс на училищната общност
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
План за защита на персонала и учениците на 54. СУ "Св. Иван Рилски" при бедствия, аварии, катастрофи и инциденти
План за дейностите по безопасност на движението по пътищата

2020/2021

Правилник за дейността
Стратегия за развитие на училището 2020 – 2024 година
План за дейностите по безопасност на движението по пътищата
Правилник за дейността
Правилник за пропускателния режим в 54. СУ "Св. Иван Рилски"
Набор от мерки за работа в условията на COVID-19
Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд

2019/2020

Заповед за символи за оценяване на учениците от 1-3 клас
Инструкция за мерките за защита на личните данни
Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд
Правилник за пропускателния режим в 54. СУ "Св. Иван Рилски"
Заповед за завишаване максималният брой на учениците
Заповед за определяне на извънкласни дейности
Задължителна информация за услугите предоставяни в образователните институции
 • Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
 • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
 • Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
 • Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 • Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
 • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
 • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
 • Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 • Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование(влиза в сила от учебната 2021-2022 учебна година)
 • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
 • Издаване на диплома за средно образование 

 • Задължителна информация – Образователни услуги
 • 2018/2019

  Правилник за дейността
  Заповед №РД09-3946 / 19.12.2018 г. на министъра на образованието и науката

  2017/2018

  Правилник за дейността
  План за противодействие на училищния тормоз
  Механизъм за противодействие на училищния тормоз на децата и учениците в училище
  Инструктаж по безопасност при провеждане на извънучилищна дейност
  Списък на лицензираните доствчици на социални услуги
  Информация за същността на всеки един вид социална услуга
  Практически насоки за действия при инцидент
  Добри практики за работа с децата и техните семейства
  Правилник за пропускателния режим в 54. СУ "Св. Иван Рилски"
  Правилник за дейността
  Правилник за вътрешния трудов ред
  Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд
  План за защита на персонала и учениците на 54. СУ "Св. Иван Рилски" при бедствия, аварии, катастрофи и инциденти
  План за работата на педагогическия съвет
  Етичен кодекс на училищната общност
  Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

  2016/2017

  2015/2016

  Стратегия за разитие на училището 2016 – 2020 година
  Седмично меню